En moundi, di 28. önj e krölemoune drååwed ham e Junge Union Nordfraschlönj än e Friisk Foriining, am ouer da probleeme foon e frasche spräke än kultuur tu snååken.
Önj en nat rün önj Bräist wörden am maning teemen trinam e nordfrasche spräke än kultuur snååked, weerfoon iinj foont wichtiist teema e frasche schöljunerrucht aw tjüsche än dånsche schoule wus. Lars Harms, e treede formoon foon e Friisk Foriining, ferteelde hü wichti di frasche schöljunerrrucht for e frasch manerhäid as, än dåt en briidj ferstönjen foont mörhäidsseelschap nüsi as, am da probleeme tu liisen.
Uk Lena Grützmacher, feekberätjer for e fraschunerrucht, än liidjer foon e frasche årbetsfloose bai e Junge Union köö gödj beschriwe wat da praktische probleeme tutids san bai e fraschunerrucht: „Et jeeft schandlikerwis ai nooch fraschliirer, wat for ålem deeraw tubäägtufäären as, dåt ai nooge liirer önj Flansborj än Kil ütbildet wårde“.
Intensiif wörd uk am en teema snååked, wat bai e Friisk Foriining tu tids boowerst aw lait: Da kriswide schilde ma frasche toorpsnoome önj Nordfraschlönj. Ilse Johanna Christiansen, tweed forwüsed f

oon e Friisk Foriining miinjd: “Da schilde wise üs as frasche, dåt we as manerhäid ålwri nümen wårde. Ik liiw uk dåt et foon fordiilj for e tuurismus as, än wised wat üüs regjoon üt mååget.
Di forsater foon e JU Leif Bodin schucht önjt drååwen en foramkaamen foon e årbetsinhüülj foon e Junge Union Nordfraschlönj: „We seede üs ma e poliitisch än kulturäl situatsjoon foont frasch ütenouder. Et ütprungen foon toochte am e Friisk Foriining as deerfor en gou möölikhäid, naie impulse tu füünj, än am tu bewjardien wat ål schååft wörden as. We san motiwiirt, forheewen for e frasche spräke än kultuur önjtubiidjen, sü as uk oudere positsjoone önje CDU tu dreegen.“
Biise partaie wjarn jam iinjs deeram dåt et ai et leest drååwen wään as, än dåt en tuhuupeårbe foole gåågen brainge köö.

(Übersetzt von Ilwe Boysen)