Kultuur än spräke aw Sal

Saandi, di 20. önj e beeridmoune, wus e JU NF tu besäk bai e Söl’ring Foriining aw Sal. Organisiird wörd dåt drååwen foon e JU-årbeskris „Friisk“, am e kultuur än spräke aw Sal kånen tu liiren…

Tujarst drååweden we üs önj e rööme foont „Sylter Heimatmuseum“ önj Kairem ma di geschäftsfäärer foon e Söl’ring Foriining Sven Lappoehn än ma Maren Jessen foont stjör. Da biise ferteelden üs am dåt årbe foon e foriining än am di lååge foon e Söl’ring spräke aw Sal. Kiiwenooch snååke da ålerne bloots nuch önj hu ainkelte famiilie Söl’ring ma jare bjarne. Önjt schölj jeeft et Söl’ring unerucht, ouers likes snååke da bjarne önj jare fritid tjüsch maenouder. Deeram hoowe Jessen än Lappoehn, dåt e Söl’ring unerucht irgendwan ai mör friwali, ouers as placht-feek uneruchted wårt.

 

Deereefter fjarde Sven Lappoehn üs döört museeum, weer önj ferschälie rööme åles apwååred as, wat ma e Söl’ring kultuur tu douen heet: bile foon e lönjschap aw Sal (önj wakselnde ütstalinge), tråchte, siimaans-instrumänte, keere foont däilik laawen äsw.

Tut iinje gäng üüsen latjen floose tuhuupe döört „Altfriesische Haus“, weer iinjsen Uwe Jens Lornsen (1793-1838) booged heet. Deer as åles nuch sü inruchted, as da frasche tu üülje tide laaweden.

Eeftert kultuurprogram kjard e JU dan eefter Weesterlönj. Önj e Friedrichstroote genåten we en lait jü tuuristenatmosfäär än starkeden üs ma wat tu ääsen. Tuleest gängen we dil tu e strönj, weer tou foon üs sügoor önj e weestsiie bååseden. Am eenmen nümen we dan di such tubääg tu e fååstewål.

(Mååring – Oster-Mooringer Friesisch)