Iinj foon da årbesteeme bai e JU NF as uk dåt inträse for e frasch manerhäid. Et jeeft maning konktake twasche e JU en da ainkelte frasche feriine en institutsjoone. Sü wårde tum biispel fordreeginge ouer frasche teeme oufhülen, önjdreege bai e krispartaidäi foon e CDU stalt unti da frasche institutsjoone än feriine besoocht.

Oufsänj foon da poliitische en kultuurele aspekte stoont e frasch spräke önj e madelpunkt foon üüs inträse. Fraidi, di 15. önj e foodermoune, wus e JU NF deeram tu besäk önjt Nordfriisk Instituut önj Bräist. Deer ferteeld e liidjer, Prof. Dr. Thomas Steensen, önj e nai önjbag, wat „Nordfriisk Futuur“ håt, en lait ouer et årbe foont instituut. Eefter en fordreeging ouer e frasch spräke, da apgoowe foont instituut än uk ouer dåt wasenschaplik årbe, stalden da lasmoote foon e JU maning frååge än diskutiirden ma Professor Steensen.

Dåt e frasch spräke en huugen stalenwjart önj e JU heet, koon’m deeram siinj, dåt aw üüs homepage ai bloots tjüsche, ouers uk frasche takste stönje. Benjamin Drozdz, di stääferträäser foon e JU-krisferbånd, säit deertu: „Uk wan we bai e JU ai åle frasch snååke, bekåne we üüs duch tu e frasch spräke. We wan deerbai heelpe, än stipe et aktiif brüken foon e frasch spräke bait hüs än ai tuleest önjt öfentlik laawen.“

Professor Steensen fröid ham ouer dåt inträse foon da junge manschne önj e JU: „Es ist zunehmend zu erkennen, dass junge Menschen den Wert regionaler Identität neu für sich entdecken. Das Interesse der Jungen Union an friesischen Themen begrüße ich außerordentlich.“

Di besäk foont Nordfriisk Instituut heet deertu baidräägen, dåt uk JU-lasmoote, wat ai frasch snååke än wat ja nuch ai foole ma e frasch kultuur ütenouerseed hääwe, gödj informiird san. Üüsen formoon foon e JU-krisferbånd, Leif E. Bodin, säit deertu: „Der Besuch des Nordfriisk Instituut war ebenso interessant wie inspirierend. Gerade für die „Nicht-Sprach-Friesen“ war dies ein erkenntnisreicher Tag. Ich möchte Herrn Prof. Dr. Thomas Steensen ausdrücklich danken, dass er sich die Zeit genommen hat, um uns persönlich die Arbeit des Instituts vorzustellen.“

Deerma et årbe am e frasch spräke än kultuur önj e JU NF en fååsten plåts fäit, heet dåt krisstjör besloin än grünleede en äinen årbeskris. Ma Lena Grützmacher (Taning) än Benjamin Drozdz (Galmsbel) as liidjere, wan we en fååsten önjspräkpartner for da ainkelte frasche feriine än institutsjoone weese. We wan dåt inträse for e frasch spräke än kultuur stipe än eefter banen än büten dreege.

(Mååring – Oster-Mooringer Friesisch)